Przejdź do treści

Jakie korzyści dla Właścicieli nieruchomości oraz Najemców? – Certyfikat energetyczny

Od 28. kwietnia wraz z zawarciem umowy najmu (bądź jej przedłużeniem po tej dacie), obowiązkowym stanie się załącznik do umowy w postaci certyfikatu energetycznego. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane może przynieść ze sobą wiele pytań o cel i skutki jakie niesie ze sobą certyfikat energetyczny w najmie nieruchomości.

Jakie korzyści dla Właścicieli nieruchomości oraz Najemców wynikają z informacji zawartych w certyfikacie? Przez jaki okres czasu certyfikat energetyczny jest ważny oraz jakie sankcje prawne zostały przewidziane w przypadku braku tego dokumentu w umowie najmu lub w ogłoszeniu najmu?

Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny mieszkania to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania mieszkania na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Po co sporządzać certyfikat energetyczny?

Celem sporządzenia certyfikatu mieszkania jest uświadomienie nowego Najemcy o kosztach utrzymania nieruchomości. Dokument szacuje, jakie jest roczne zużycie oraz koszt energii potrzebny do utrzymania mieszkania.
Wynajmujący jest zobowiązany do wręczenia kopii dokumentu w formie załącznika do umowy, a Najemca ma obowiązek go przyjąć. Informuje o tym art. 11, ust 4 i 5 tejże ustawy:

„4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.”,

„5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.”

Jak uzyskać certyfikat energetyczny?

Właściciele nieruchomości są zobowiązani zlecić sporządzenie certyfikatu energetycznego. Koszt wykonania różni się w zależności od osoby wykonującej świadczenie oraz lokalizacji i metrażu lokalu. Wykaz osób uprawnionych do sporządzenia certyfikatu można zweryfikować na oficjalnej stronie GOV.

Co grozi za brak świadectwa?

Brak certyfikatu energetycznego wymaganego do umów najmu zawartych po 28. kwietnia 2023 roku może skutkować grzywną do 5000 zł.

Jaki jest termin ważności certyfikatu i jego warunki?

Certyfikat energetyczny mieszkania jest ważny przez 10 lat od jego sporządzenia. W przypadku modernizacji polegającej np. na wymianie okien lub innych czynników ingerujących z konstrukcję i mających wpływ na energetykę nieruchomości, konieczna jest wcześniejsza aktualizacja dokumentu poprzez ponowne zlecenie jego sporządzenia osobie posiadającej uprawnienia.